Genelde öğrenim ve öğretimin, özelde de yükseköğretimde değişen süreçleri, yöntemleri, araçları ve politikaları anlamak ve anlatabilmek için yapılan araştırmalar ile bunları temel alarak oluşturulan üniversite kalite ve gelişim stratejileri, günümüz üniversitelerinin başarılı olabilmeleri ve verdikleri hizmeti sürekli geliştirebilmeleri için elzemdir. Ayrıca günümüz kalite geliştirme çalışmaları da bu tür araştırmaları gerekli kılmaktadır.

Öğrenme ve Öğretme Ofisi öğretim elemanlarının öğretme becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerini daha etkin öğrenmeye teşvik etmeyi, ilgili alanlarda araştırmalar yapılmasını özendirerek üniversitedeki kalite geliştirme süreçlerine destek olmayı hedeflemektedir.

Merkezin temel amacı; üniversitedeki öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılması için gerekli araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmek ve öğrenci, öğretim elemanı ve üniversite yönetimi için destek mekanizmaları ile yön gösterici politika önerileri oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda merkezin görevleri;

  • Öğrenim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi için analiz çalışmaları yapmak;
  • Öğretim elemanlarının öğretme becerilerini geliştirecek, yeni ve etkin öğretim teknikleri ve teknolojilere dair bilgilenmelerini sağlayacak eğitim programları, çalıştaylar, atölye çalışmaları düzenlemek;
  • Üniversitedeki kalite geliştirme süreçleri ile öğrenim ve öğretime dair politika üretim süreçlerine destek olmak;
  • Öğrenim ve öğretime dair üniversite çapında yapılacak araştırmaları koordine etmek; bu tür çalışmalar yapılmasını teşvik etmektir.

Öğrenme ve Öğretme Ofisi, öğrencilerin öğrenme süreçleri, yeni ve etkin öğretme yöntemleri, yükseköğretimde dijital dönüşüm gibi yükseköğretim özelinde öğrenme ve öğretmeye dair pek çok konu başlığında disiplinler arası akademik çalışmalara ve projelere destek olacak, bu alanlarda halihazırda üniversitede farklı birimler altında sürdürülen çalışmaların tek merkezden koordine edilmesine imkan oluşturacaktır. Kadir Has Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi, üniversite bünyesine dağılmış şekilde bulunan potansiyeli ortaya çıkartma, doğru kullanma ve akademik çalışmalarla topluma mal etme görevlerini üstlenecektir.